FőoldalGarancia, jótállás
Garancia, jótállás
garancia.jpg

A MászósuliKft. a termékcsoportoktól függően, a hatályos jogszabályoknak megfelelő (Polgári Törvénykönyv, és a 49/2003.(IX.22.) Kormány rendelet) szavatossági időt és jótállást vállal. Erről az ÁFSZ menüpont alatt tájékozódhatsz részletesen.

vasarlastol_valo_elallas.jpg

Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között a fogyasztó és vállalkozás által megkötött szerződés (fogyasztói szerződés) esetén a fogyasztót termék adásvételére irányuló szerződés esetén

- a terméknek;
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek;
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak;
- ha pedig a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Ezen rendelkezések nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy indokolás nélküli elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződést a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja.

A fogyasztó elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha erre irányuló nyilatkozatát a fent hivatkozott 14 napos határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére elküldi. Annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási nyilatkozat elküldése határidőn belül megtörtént, a fogasztót terheli.

A fogyasztó a fogyasztói szerződés megkötésére tett ajánlatát a szerződés megkötése előtt visszavonhatja, ami ajánlati kötöttségét megszünteti.

A fogyasztó fent hivatkozott felmondási/elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorohatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt
 

Ha a fogyasztó a fentieknek megjelölt 14 napos határidőn belül eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Amennyiben a fogyasztó fent hivatkozott elállási jogát gyakorolja, a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli, annak viselését a Szolgáltató nem vállalja. A terméket postán vagy futárszolgálattal a következő címre juttathatja vissza: Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 46.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, anélkül, hogy ebből adódóan a fogyasztót többletdíj terhelné.

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltatónak.

A fogyasztó elállási/felmondási jogát az alább felsorolt esetekben nem gyakorolhatja:
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási/felmondási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

aszf_kellekszavatos.jpg

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?


A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Megrendelő?

A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

aszf_termekszavatos.jpg

Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

aszf_jotallas.jpg

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéssel (fogyasztói szerződés) összefüggő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Megrendelőt a jótállás alapján?

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Jótállási igényét a Megrendelő (amennyiben fogyasztónak minősül) a fogyasztási cikk részére történő átadásától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti a Szolgáltató által a szerződés teljesítésével egyidejűleg részére átadott jótállási jegy útján. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó részére való átadásának elmulasztása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A fogyasztó jótállási igénye keretében elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Kijavítás iránti igényét a Megrendelő a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Fogyasztási cikk meghibásodása esetében a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság keretében érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

aszf_eljarasiszabaly.jpg

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Hírlevél
Pinterest
Google+